Zgodnie ze statutem:
„§10
1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może być każdy obywatel Polski,
posiadający szacunek i zaufanie swych współobywateli, pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych. „