Rok 1929

Za datę powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Swarzędzu przyjmujemy rok 1638, kiedy to Zygmunt Grudziński zagwarantował mieszkańcom prawo założenia Bractwa Strzeleckiego, czego dowodem jest zapis w akcie lokacyjnym miasta. Pierwszy znany statut Bractwa Strzeleckiego w Swarzędzu pochodzi z 1693 roku. Został wydany przez jednego z następnych właścicieli miasta – Jerzego Unruga. Oryginał tego statutu, podobnie jak i jeszcze dwóch, wydanych przez kolejnych właścicieli Swarzędza: Teodora Koźmińskiego w 1764 roku, i Jana Kluga w 1791 roku – zachowały się i przechowywane są w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Poznaniu. Po likwidacji państwa polskiego, pod koniec XVIII wieku, Bractwo Strzeleckie istniało nadal, chociaż przez cały XIX wiek było zdominowane przez żywioł niemiecki. W 1846 roku wprowadzono nowy statut, potwierdzony przez pruskiego przedstawiciela władzy. Regularnie co rok odbywały się zawody strzeleckie wyłaniające kolejnych Królów Kurkowych, wśród których byli również Polacy. Po odzyskaniu niepodległości pomyślano o odtworzeniu i spolonizowaniu Bractwa Strzeleckiego. W 1920 r. według danych zawartych w dokumentach starostwa powiatowego poznańskiego na 117 członków Bractwa, polaków było 99. Bractwo działało nieprzerwanie do początku II wojny światowej o czym świadczy informacja, iż w 1939 roku liczyło 52 członków.

W 2000 roku utworzyła się grupa założycielska, która po dokonaniu wszelkich formalności przeistoczyła się w Kurkowe Bractwo Strzeleckie. 26 marca 2000 roku odbyło się zebranie założycielskie. Został uchwalony nowy statut, regulaminy, uszyte zostały mundury i odtworzone insygnia brackie. Celem dzisiejszego Bractwa jest podtrzymywanie i krzewienie wielowiekowych tradycji strzeleckich, pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych oraz tradycji historycznych. Bracia Kurkowi wyjeżdżając na spotkania, przemarsze i zawody reprezentują nasz kraj ale również nasze miasto i gminę. Spotkania Brackie potrafią zgromadzić tysiące uczestników z całej Europy. Tak było w Tucholi na Europejskim Spotkaniu Strzelców Historycznych w sierpniu 2012r. Nasze Bractwo jest klubem strzeleckim zrzeszonym w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Członkowie Bractwa posiadają wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia zajęć z zakresu strzelectwa sportowego: patenty sędziowskie, instruktorów strzelectwa sportowego, patenty strzeleckie, uprawnienia do prowadzenia gospodarki magazynowej bronią i amunicją a Bractwo jako organizacja posiada własną broń sportową.